زمان پخش جمعه ها ساعت ۱۹:۰۰  و تکرار  یک شنبه ساعت  ۱۵:۴۵